Firemn� kultura: �Siln� str�nka Va�eho podniku�

V dne�n� dob? V�m v?t�ina vedouc�ch pracovn�k? ?ekne, �e nejd?le�it?j��m pil�?em jejich podniku jsou zam?stnanci. Na nich to v�echno stoj�.

Na lidech to opravdu v�echno stoj�. Um�te si p?edstavit firmu bez zam?stnanc?? Ale nesta?� jen lidi zam?stnat, zapojit je do pr�ce a d�l se o n? nezaj�mat. Pokud chcete, aby V� podnik m?l co nejlep�� v�sledky, je pot?eba v?d?t, jak z lid� dostat nejlep�� v�kon, a to takov�m zp?sobem, aby i oni byli spokojeni. My V�m r�di pom?�eme formou netradi?n�ho z�bavn�ho v�kendu, dne nebo ve?era pro V�s a Va�e zam?stnance. Programy, kter� nab�z�me, vnesou do Va�� firemn� kultury nov� sv?tlo�

Programy pro firmy:

  • Teambuilding a teamspirit -
  • Fun/Event
  • Ve?�rky a oslavy
  • Promotion akce
  • Ve?ern� programy
  • In/out door akce
  • Sportovn� programy
  • Motiva?n� hry doprov�zen� d?jem
  • dal�� akce dle Va�eho p?�n�

�V�echny programy r�di p?izp?sob�me Va�im konkr�tn�m p?edstav�m a po�adavk?m.

Pevnost Boyard

Motiva?n� hra, kter� vznikla na z�klad? p?edlohy televizn� sout?�e Pevnost Boyard. �?astn�ci jsou rozd?leni do skupin, v kter�ch zdol�vaj� p?ipraven� aktivity. Za spln?n� �kol? z�sk�vaj� kl�?e. K v�t?zstv� nad pevnost� Boyard jim pom�h� kvalitn� t�mov� spolupr�ce.

Číst dál...

Mission Impossible

Zru?nost, p?esnost, odvaha i um?n� ?elit riziku. To v�e prov??� motiva?n� hra podle zn�m�ho filmu s Tomem Cruisem v hlavn� roli�

�?astn�ci rozd?len� do skupin zdol�vaj� aktivity a n�strahy �pionsk�ho podsv?t�. Ka�d� t�m p?i aktivit�ch mus� dokonale spolupracovat. Odm?nou jim bude zisk bod? (�eton?), kter� jim dopom?�ou k v�t?zn�mu spln?n� mise. U ka�d� aktivity na �?astn�ky ?ek� jeden super agent (instruktor), kter� �?astn�k?m dod� ve�ker� pot?ebn� informace ke spr�vn�mu spln?n� dan�ho �kolu.

Číst dál...

Za�ijte plavbu v duchu pir�t? z Karibiku. V� t�m se ocitne v ?asech kapit�na Jacka Sparrowa, v oblasti sice bez mo?e, ale s fantazi� a spoustou dobrodru�stv�. V�ichni ?lenov� t�mu mus� p?i zdol�v�n� aktivit motiva?n� hry Pir�ti z Karibiku dob?e spolupracovat. Za odm?nu z�skaj� mno�stv� zla?�k?. V ka�d�m p?�stavu na pos�dku lod� ?ek� jeden spr�vce doku (lektor), kter� t�m?m dod� ve�ker� pot?ebn� informace ke spr�vn�mu spln?n� dan�ho �kolu�

Číst dál...

Hra na motivy zn�m�ho televizn�ho seri�lu.
Z�sk�vejte v t�mech symboly, kter� v�m pomohou k otev?en� hv?zdn� br�ny a vstupu do jin�ho sv?ta. C�lem ka�d�ho t�mu je procestovat co nejv�ce sv?t?�

Číst dál...

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net