A? je l�to nebo zima, program s n�mi je v�dy prima�

P?ich�z�me s nab�dkou z�itkov�ch program? odehr�vaj�c�ch se p?�mo ve Va�� �kole, na ly�a?sk�m kurzu nebo na V�mi zvolen�m m�st? v r�mci cel� ?R. V�echny programy r�di p?izp?sob�me Va�im konkr�tn�m p?edstav�m a po�adavk?m.

Uka�te sv�m ��k?m a student?m, �e �kola nen� jen u?en�, zkou�en� a zn�mkov�n�. D�ky z�itkov�m program?m a aktivit�m se �kola prom?n� v m�sto, kde si mohou d?ti u��t spoustu z�bavy se sv�mi kamar�dy. Zorganizujeme pro v�s hry, kter� rozv�j� spolupr�ci, vy�aduj� volbu vhodn� strategie a v r?znorod�ch discipl�n�ch umo�?uj� vyniknout ka�d�mu ?lenu t�mu. Vyberte si z mno�stv� n�mi nab�zen�ch aktivit:

Číst dál...

Programy Jazz, Bigb�t a Rock&Roll jsou sestaveny z aktivit, kter� dopln� �koln� v�lety, �koly v p?�rod? nebo letn� t�bory. Aktivity jednotliv�ch program? jsou zvoleny na z�klad? na�ich dlouhodob�ch zku�enost�. Sv�m ��k?m umo�n�te pro��t nov� situace a t�m rozv�jet spolupr�ci, rozhodovac� schopnosti a v neposledn� ?ad? tak� vz�jemn� p?�telstv�. Zvolte jeden z n�mi nab�zen�ch program?:

Číst dál...

Chcete pro��t atraktivn� ly�a?sk� kurz? P?ivezeme na�e programy za V�mi do hor!!!

P?i va�em ly�a?sk�m kurzu zajist�me pro v�s a va�e studenty programov� bloky, a? u� na jeden den, ?i na cel� ly�a?sk� kurz. Vypln�me voln� chv�le ly�a?sk�ho kurzu r?zn�mi druhy her a z�bavy, a to pro v�echny v?kov� kategorie. Odpo?i?te si b?hem kurzu - p?evzet� pln� zodpov?dnosti za Va�e studenty b?hem cel�ho programu z na�� strany je samoz?ejmost�.

Číst dál...

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net